Regulamin

Zgłoszenie naprawy

 • Klient oddając sprzęt do naprawy w serwisie MiCENTER oświadcza, że jest jego właścicielem lub ma pełne prawo do dysponowania nim w imieniu właściciela.
 • Wydanie sprzętu po naprawie odbywa się za okazaniem kopii druku zlecenia naprawy. W razie zagubienia w/wym. druku serwis MiCENTER podejmie działania uwiarygadniające prawo odbiorcy do wydawanego sprzętu np. poprzez analizę korespondencji.
 • Klient zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (podanych w treści Zgłoszenia Naprawy oraz zawartych w korespondencji elektronicznej z serwisem MiCENTER) w czasie niezbędnym do wykonania zlecenia, wystawienia faktury oraz ewentualnej wysyłki sprzętu za pośrednictwem kuriera lub poczty.

Naprawa i gwarancja

 • Serwis przed przystąpieniem do naprawy przeprowadza diagnostykę sprzętu i na jej podstawie określa przybliżony koszt naprawy. Wycena wykonana po diagnostyce może się różnić od wstępnej ceny naprawy określonej telefonicznie na podstawie oceny uszkodzenia podanej przez właściciela sprzętu, w związku z tym właściwa cena zostanie przedstawiona do akceptacji zgłaszającemu naprawę przed jej wykonaniem.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone podczas naprawy dane użytkownika zawarte w pamięci urządzenia.
 • Koszt naprawy zgłoszonych urządzeń, które miały kontakt z cieczą (zalanie) ustalany jest indywidualnie i zależny jest od przeprowadzonej ekspertyzy.
 • Serwis nie udziela Gwarancji Serwisowej na urządzenia, które miały kontakt z cieczą ze względu na niemożliwe do przewidzenia dalekosiężne skutki kontaktu elektroniki z jakimikolwiek cieczami. O stwierdzonym fakcie zalania urządzenia Serwis poinformuje właściciela sprzętu chyba, że wcześniej właściciel udzieli takiej informacji Serwisowi. Klient zgłaszając naprawę zalanego urządzenia wyraża zgodę na powyższe warunki i akceptuje zrzeczenie się odpowiedzialności i brak gwarancji Serwisu na naprawę takiego sprzętu.

Serwis nie udziela Gwarancji Serwisowej na zainstalowane oprogramowanie, aczkolwiek w razie potrzeby służy pomocą w przypadku aktualizacji.

Nie podlegają Gwarancji Serwisowej uszkodzenia spowodowane działaniem zgłaszającego naprawę:

 • uszkodzenia mechaniczne
 • uszkodzenia wynikłe z przepięcia w sieci energetycznej
 • uszkodzenia spowodowane używaniem niezgodnych z instrukcją urządzenia środków eksploatacyjnych
 • uszkodzenia spowodowane przez ciała obce które dostały się do wnętrza urządzenia (np. ciecze, pył, wilgoć).
 • uszkodzenia oprogramowania

Utrata Gwarancji Serwisowej następuje również w przypadku zerwania/uszkodzenia plomb założonych przez Serwis podczas naprawy.

Serwis nie odpowiada też za ukryte wady naprawianych urządzeń, które ujawnią się podczas naprawy. Serwis wykonuje naprawę i udziela Gwarancji Serwisowej jedynie w zakresie zgłoszonym w formularzu Zgłoszenia Naprawy lub na dowodzie naprawy (fakturze).

Okres gwarancji

Gwarancja Serwisowa udzielana jest na okres 90 dni od daty odbioru naprawionego urządzenia, a klientowi przysługuje prawo do jego zwrotu jeśli ujawnią się usterki w zakresie naprawy dokonanej przez Serwis. Serwis w tym przypadku dokona ponownej naprawy i poniesie koszt odesłania sprzętu do Serwisu i ponownie do właściciela po naprawie.

Gwarancja po naprawie udzielana jest na okres 90 dni liczony od daty odesłania naprawionego sprzętu i uznawana jest na podstawie paragonu wystawionego na dokonaną naprawę, na podstawie wysłanej faktury za naprawę lub innych faktów np. dowodu przelewu zapłaty za wykonaną naprawę.

Możliwość komentowania jest wyłączona.