Regulamin

Zgłoszenie naprawy

 • Klient oddając sprzęt do naprawy w serwisie MiCENTER oświadcza, że jest jego właścicielem lub ma pełne prawo do dysponowania nim w imieniu właściciela.
 • Wydanie sprzętu po naprawie odbywa się za okazaniem kopii druku zlecenia naprawy. W razie zagubienia w/wym. druku serwis MiCENTER podejmie działania uwiarygadniające prawo odbiorcy do wydawanego sprzętu np. poprzez analizę korespondencji.
 • Klient zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (podanych w treści Zgłoszenia Naprawy oraz zawartych w korespondencji elektronicznej z serwisem MiCENTER) w czasie niezbędnym do wykonania zlecenia, wystawienia faktury oraz ewentualnej wysyłki sprzętu za pośrednictwem kuriera lub poczty.

Naprawa i gwarancja

 • Serwis przed przystąpieniem do naprawy przeprowadza diagnostykę sprzętu i na jej podstawie określa przybliżony koszt naprawy. Wycena wykonana po diagnostyce może się różnić od wstępnej ceny naprawy określonej telefonicznie na podstawie oceny uszkodzenia podanej przez właściciela sprzętu, w związku z tym właściwa cena zostanie przedstawiona do akceptacji zgłaszającemu naprawę przed jej wykonaniem.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone podczas naprawy dane użytkownika zawarte w pamięci urządzenia.
 • Koszt naprawy zgłoszonych urządzeń, które miały kontakt z cieczą (zalanie) ustalany jest indywidualnie i zależny jest od przeprowadzonej ekspertyzy.
 • Serwis nie udziela Gwarancji Serwisowej na urządzenia, które miały kontakt z cieczą ze względu na niemożliwe do przewidzenia dalekosiężne skutki kontaktu elektroniki z jakimikolwiek cieczami. O stwierdzonym fakcie zalania urządzenia Serwis poinformuje właściciela sprzętu chyba, że wcześniej właściciel udzieli takiej informacji Serwisowi. Klient zgłaszając naprawę zalanego urządzenia wyraża zgodę na powyższe warunki i akceptuje zrzeczenie się odpowiedzialności i brak gwarancji Serwisu na naprawę takiego sprzętu.

Serwis nie udziela Gwarancji Serwisowej na zainstalowane oprogramowanie, aczkolwiek w razie potrzeby służy pomocą w przypadku aktualizacji.

Nie podlegają Gwarancji Serwisowej uszkodzenia spowodowane działaniem zgłaszającego naprawę:

 • uszkodzenia mechaniczne
 • uszkodzenia wynikłe z przepięcia w sieci energetycznej
 • uszkodzenia spowodowane używaniem niezgodnych z instrukcją urządzenia środków eksploatacyjnych
 • uszkodzenia spowodowane przez ciała obce które dostały się do wnętrza urządzenia (np. ciecze, pył, wilgoć).
 • uszkodzenia oprogramowania

Utrata Gwarancji Serwisowej następuje również w przypadku zerwania/uszkodzenia plomb założonych przez Serwis podczas naprawy.

Serwis nie odpowiada też za ukryte wady naprawianych urządzeń, które ujawnią się podczas naprawy. Serwis wykonuje naprawę i udziela Gwarancji Serwisowej jedynie w zakresie zgłoszonym w formularzu Zgłoszenia Naprawy lub na dowodzie naprawy (fakturze).

Okres gwarancji

Gwarancja Serwisowa udzielana jest na okres 90 dni od daty odbioru naprawionego urządzenia, a klientowi przysługuje prawo do jego zwrotu jeśli ujawnią się usterki w zakresie naprawy dokonanej przez Serwis. Serwis w tym przypadku dokona ponownej naprawy i poniesie koszt odesłania sprzętu do Serwisu i ponownie do właściciela po naprawie.

Gwarancja po naprawie udzielana jest na okres 90 dni liczony od daty odesłania naprawionego sprzętu i uznawana jest na podstawie paragonu wystawionego na dokonaną naprawę, na podstawie wysłanej faktury za naprawę lub innych faktów np. dowodu przelewu zapłaty za wykonaną naprawę.

Koszty magazynowania

Serwis zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów magazynowania i przechowywania urządzeń, które nie zostały odebrane lub nie zostały wykonane zobowiązania finansowe na rzecz Serwisu wobec statusu naprawy. Serwis wysyła drogą mailową lub SMS dwukrotne upomnienia do właściciela o zapłatę rachunku za usługę lub odbiór urządzenia. Jeśli właściciel nie ustosunkuje się do upomnień, to po 30 dniach od wystosowania drugiego upomnienia Serwis zacznie naliczać opłaty za przechowywanie sprzętu.

Koszt magazynowania urządzeń zależy od powierzchni przez nich zajmowanej i wynosi:

 •  1,65 zł brutto za 1 m2 za każdy dzień (od 2023 r.)

Utylizacja

Po 12 miesiącach braku kontaktu ze strony właściciela sprzętu (licząc od daty oddania go do naprawy) Serwis uznaje sprzęt za porzucony i /lub przeznaczony do utylizacji.

Utylizacja odkurzaczy/robotów sprzątających następuje po 3 miesiącach.

Możliwość komentowania została wyłączona.